چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢

عصبانيت در يوگا (۵)

2- افزايش توان رهاسازي يا آرامش عضلاني
كساني كه ميتوانند عضلاتشان را رها سازند، تصميمگيري بهتر وعاقلانهتري دارند و آرامششان بيشتر است.
ايجاد آرامش جسماني از طريق رها سازي ناآگاهانه بدن و ايجاد آرامش رواني از طريق ذهن هوشيار انجام ميگيرد.
با افزايش آرامش جسماني، پيشرفت خشم كند ميشود. اگر عضلات انقباض داشتهباشند، خشم سريعتر ايجاد ميشود.
تستي به نام شاواسانا يا passive relaxation كه ميتوان به ميزان توانايي در رهاسازي پيبرد چون توانايي رهاسازي در افراد مختلف متفاوت است. در حين انجام اين تست اگر بتوانيم جسممان را رها سازيم توانايي رهاسازي داريم.
بعضيها داد وفرياد ميزنند اما حرف تند و تيز نميزنند. آن كسي كه با حرفش ديگران را ميسوزاند توان رهاسازي ندارد.
در اين تست، تك تك اجزاي بدن را با تجسم ذهني رها ميكنيم به طوري كه هيچگونه اسپاسمي را درون عضلات بدن حس نكنيم. اگر اينكار را راحت انجام دهيم توانايي رها سازي عضلاتمان خوب است. گاهي در حين انجام اين تست به جاي رها سازي عضلات، آنها را منقبض ميكنيم يا حوصله ما سر ميرود. يعني اينكه بدن ما داراي يك سري اسپاسمهاي احساسي است. اين اسپاسمها توليد درد نميكنند بلكه دچار احساسهاي آزاردهنده همچون حسد، حرفهاي بد و... ميشويم و مقاومت دوني ايجاد شده در ما باعث ميشود بعضي عضلات ما تحت اسپاسم قرار گيرند. اين حساسات ريز ريز در بدن هستند وفقط يك انقباض قويتر ميتواند آنرا رها كند و ما نميتوانيم آرامش را در خودمان ايجاد كنيم. مثلا وقتي به خودمان ميگوييم سكوت كن، همهچيز به مغزمان هجوم ميآورد. يعني در مقابل اين امر مخالفت ميكند و با يك تكنيك relaxation ميتوانيم آنرا حل كنيم. براي اين تكنيك حتما بايد تنفس را خوب انجام دهيم.
نوع اول Relaxation
روي زمين دراز ميكشيم و چشمانمان را ميبنديم، دم ميگيريم و حبس ميكنيم. جزء جزء بدن را تصور ميكنيم و آن قسمت را منقبض ميكنيم و با بازدم انقباض آن قسمت را رها ميكنيم نكته مهم آن است كه مركز ذهني ما بايد در همان قسمت تمركز كرده باشد چون ممكن است همراه انقباض اين ناحيه، جاهاي ديگر را نيز منقبض كرده باشيم. نكته بعدي اينكه فقط روي عضلات كار ميكنيم و به مفاصل همچون مفصل مج پا كار نداريم.
عضلات شكم و بالاتنه و سينه با هم كار ميكنند چون عضلات يكسره هستند. (كمر، پشت، سينه و شكم)
· عضلات بالاتنه را با دم منقبض كرده، شكم را به داخل ميبريم تا هم شكم و هم كمر منقبض شوند و با بازدم آنها را ول ميكنيم. ( دقيقا برعكس تنفس در حركتهاي يوگا كه شكم را با دم باد ميكنيم )
· شكم را جمع ميكنيم ، سينه را انقباض نميدهيم و پشت را منقبض ميكنيم. دم ميگيريم و دستها را جمع و به خودمان ميچسبانيم. كسانيكه آسم و حساسيت دارند و سيگار ميكشند اگر اذيت شدند ديگر اين حركت را انجام ندهند.
· از گردن به بالا انقباض خيلي شديد انجام ندهيد. چون اين قسمت ارتباط مستقيم با مغز دارد و انقباض ناجور مغز را تحت انقباض قرار داده و موجبات ناراحتي را فراهم مينمايد.
· صورت را به طرف مركز جمع ميكنيم.
· تنفس شكمي انجام ميدهيم و با تحريك عضلات شكم بيشترين هوا را به ته ريه ميفرستيم.
اضطراب و حالت هيجان به علت كم استفاده كردن از ته ريه است كه در آنجا خون بيشتري جريان دارد.
نوع دوم Relaxation
دراز كشيده و پا را خم ميكنيم. دستها را روي شكم در دوطرف ناف قرارداده بطوريكه انگشت وسط در دو طرف ناف قرار گيرد. بعد با دم شكم را باد ميكنيم و با بازدم شكم را فرو ميبريم. براي آدمهاي كم خون و ناآرام و افسرده اين كار بسيار مفيد ميباشد. به اين كار تنفس ديافراگمي ميگويند.
نوع سوم Relaxation
كساني كه در حين تمرينات افكارشان متفرق ميشود ميزان اضطراب و تحريكشان خيلي شديد است و با Relaxation به روشهاي بالا نميتوانند رها شوند.
روي زمين دراز كشيده، پاي راست را 45 درجه نگه ميداريم تا به مرز لرزه و بعد درد برسد و بعد آنقدر خسته شود كه خودش ول شود. در اين حالت اسپاسمهاي احساسي رها ميشود. براي دستها، آنها را 90 درجه نگاه ميداريم.
براي بالاتنه، دستها را قلاب كرده به طرف بالاي سر وپاها را ميكشيم و آنقدر نگاه ميداريم تا رها شويم. بعد بازدم هاي ضربه اي مثل فين كردن انجام ميدهيم. ( برعكس تنفس شكمي) اين تنفس تخليه كننده است. (مجله شماره 3 ) كسانيكه عضلات آرام دارند ذهنشان را بيشتر ميتوانند كنترل كنند. فقط آرامش هدف نيست بلكه پايهاي براي قويكردن خلاقيت و ذهن است.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]