عشق

دو سال بود خارج از رفتارهای اجتماعی عشقی پنهان هميشه منو زجر ميداد. عشق به دوستی که او خود را تنها رفيقی ساده مي انگاشت و من از توجه کم او به خاطر همين احساسش هميشه در عذاب بودم.
بارها و بارها بعد از قطع رابطه های چندين ماه منتظر شنيدن اين کلمه بودم که نميخوام باهات حرف بزنم ازت خوشم نمياد. اما هيچوقت اينو نشنيدم. هرکاری کردم که اوضاع از اين بی تفاوتی خارج بشه نشد. سايه اين احساس يک طرفه در ذره ذره تصميم گيريهام اثر گذاشت.
و من آگاه از اين موضوع هميشه در عذاب بودم در نهايت به اين نتيجه رسيدم که بايد تکليفم را به طور کامل مشخص کنم. بايد رفتارم طوری باشه که در عاقبت کار نگم اگه من اينطوری ميکردم شايد شرايط فرق داشت اگه من اون طوری ميکردم الان اون را داشتم.
سعی خودم را کردم و جواب گرفتم.در واقع چند ماهی است که از اون اسارتی که در گوشه گوشه اين وبلاگ بوی آن به مشام ميرسه خلاص شدم اما هنوز جعبه ای از خاطرات باقی بود که ديروز با شنيدن خبر ازدواج او به انتها رسيد.
شايد بطور معمول بايد غمگين باشم اما ته ذهنم احساس آزادی ميکنم.

امروز را روز تولدی دوباره ميدانم

امروز روزی است که بعد از دو سال به دنبال توجه او نيستم.

امروز روزی است که ديگر احساس حقارت از نياز به او در وجودم شعله ور نيست.

امروز روزي است که ميدانم از حالا به بعد تصميمهايم صرفا مربوط به شرايط وعلايق خودم است و او در اين وسط سهمی را به خود اختصاص نميدهد.


آزادی سرور آفرين است و من مسرورانسان آزاد آفريده شد. پس هر عامل اسارت ساخته ذهن و ابزار خود اوست

/ 5 نظر / 3 بازدید
گل بي خار

سلام و بازم سلام . اينکه معقولانه عمل کرديد و احساس را به حکم عقل کنترول کرديد واقعا قابل ستايشه .. پس شما هم زياد موافق با چت نيستيد ؟ برای پيدا کردن ديگر خوبان يک باغچه درست کرديم و منتظر گلهای سرخيم ... سری بزنيد . يا حق

محرم راز

آيا ما به انسان دو چشم و زبان و دو لب نداديم پس چرا آنکار دشوار را انجام نمی دهد و تو چه می دانی آن کار دشوار چيست اينکه انسانی را از بند اسارت رهايی بخشی

گل بي خار

ممنون که سرزديد .. هميشه برام سلام خيلی مهم بوده چون به نظر من سلام صادقانه ترين چيز برای شروع يک دوستی است البته اگر خواهان دوست باشيم ... يک گل سرخ کوشمولو به نام خودت در باغچه من کاشتی . فراموش نميکنم و منتظرم . نظرت هم قابل احترامه . مواظب خودت و دلت باش يا حق

ساحل

پس ای کاش اون زودتر ازدواج می کرد....