مريض شدم !!!

گلو درد و سينه درد شديد دارم. سرفه امان نميده. ديشب تا ساعت ۵ بيدار بودم و سرفه ميكردم. الان خوبم دارم هی دوا ميخورم و نيمه هشيار مشغول كار اداره هستم.

 

شما چطورين؟ دماغتون چاقه؟ چايی تون داغه ؟دايی تون چاقه؟ ! 04.gif16.gif چرت و پرت از اين بيشتر؟!!!!!! 34.gif

/ 1 نظر / 14 بازدید
1

خوب بودم ُ نوشته ات رو ديدم ُ وجودم درد گرفت. دلم میخواد زود خوب بشیُ می خوای بيام ازت پرستاری کنم ؟