معلم يوگا

معلم يوگام سر يکی از کلاسها، قبل از شروع نرمشهاي بدني مطالبي را برامون سركلاس خوند.
جالبه كه شما هم بدونين.
گفت : اگر يه اتفاق جالب براتون افتاده اشكال نداره براي بقيه تعريف كنيد اما رازشو برا خودتون نگه‌داريد!
وقتي راز يك مسئله فاش ميشه، تمام انرژيهاي ذخيره شده در آن آزاد ميشه و اثربخشي آن را كم ميكنه!
از اول ماه اسفند اتفاقات خوبي براي من افتاده اما از وقتي اين حرف را از معلم يوگام شنيدم ديگه دلم براي نوشتن را نمياد.
البته اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه من هميشه در اوج ناراحتي و ناتواني ذهني مطلبي را نوشتم.
الان احساس آرامش ميكنم.
اميدوارم از اين به بعد در مسير يافتن آرامش و غرق شدن در درياي لطف خداوند به نوشتن ادامه بدم.

/ 0 نظر / 2 بازدید