فكر ميكنم اونقدر بشناسمت كه انتظار چنين رفتاري را ازت داشته‌باشم />/>/>/>

اما اونقدر نميشناسمت كه دليل اين رفتار را بتونم درك كنم />

 

خيلي بده كه آدم دلش بخواد اتفاقات طور ديگري پيش ميرفت و هر اتفاق ناخوشايند را با گفتن  : "يك ايكاش اينطوري ميشد! اي كاش اين كار را نميكردم ! " پيش نميبرد و منتظر ادامه پيدا كردن خاطرات خوب نبود . اما مگه ميشه ؟

/>

حتما ميشه چون كار نشد نداره

/>

Alors j'essayerai  jusqu'à ce que je prenne  mon résultant

/ 0 نظر / 7 بازدید